Allmänt

För att handla av TorTalk AB måste du vara 18 år eller äldre. Är du inte 18 år måste du ha målsmans tillstånd att handla.

Allt tal och ljud som produceras av TorTalk är endast för enskilt bruk. Det är inte tillåtet att spela in från TorTalk och lägga upp ljudinspelningen på Internet. Det är endast tillåtet att använda tjänsten för att kringgå tekniska skyddsåtgärder om det exemplar av verket som det gäller är ett lovligt exemplar. Användaren ansvarar för att kontrollera att användningen av tjänsten inte innebär något upphovsrättsintrång.

Vid godkännande av denna text accepterar du att det är förbjudet att sprida tal och ljud från TorTalk till en tredje part.

Priser och betalning

Pris anges alltid inklusive moms. Inga avgifter tillkommer. Vi ger dig alltid möjlighet att utan kostnad prova TorTalk 14 dagar innan köpbeslut,

Vid köp via www.tortalk.se betalas varan med Mastercard eller Visa via vår partner DIBS som är nordens ledande leverantör av betallösningar för e-handel. DIBS är certifierade enligt säkerhetsstandarden PCI DSS sedan 2005 vilket borgar för säker hantering och överföring.

Vid hyra av tortalk betalas startavgift plus första månadens hyra med Mastercard eller Visa via vår partner DIBS. Sedan dras hyran en gång per månad med utgångspunkt för startdatumet. Hyresavtalet kan när som helst och utan anledning sägas upp av dig som kund, detta måste ske senast två vardagar innan kommande dragning. Vid uppsägning löper alltid avtalet fram till det att nästa dragning skulle ha genomförts. Om du har hyrt tortalk i 24 månader övergår programmet i din ägo.

Tortalk AB har aldrig tillgång till din kortinformation och kan därför inte registrera eller lagra dina kortuppgifter.

Fakturabetalning är ett alternativ för företag och organisationer. Vid betalning via faktura görs sedvanlig kreditkontroll varvid kreditupplysning kan komma att inhämtas.

Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Förenklad kreditprövning utan kännedomskopia sker.

Ångerrätt

Vare sig du vill köpa eller hyra tortalk ger vi dig alltid möjligheten att utan kostnad prova programmet i 14 dagar. Du har dessutom möjlighet att ångra ett köp under förutsättning att produktnyckeln inte är aktiverad samt att vi blivit meddelade om återköpet inom 14 dagar från det att du mottagit produktnyckeln.

Reklamationer

Reklamationer tar vi emot via info@tortalk.se.

Privat Policy

När du lägger din beställning hos oss uppger du ditt namn och e-postadress. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet. Detta gör vi för att fullfölja avtalet gentemot dig. När som helst kan du logga in på ditt konto och se din köphistorik. Inloggningsuppgifter finns i bekräftelsemailet du fått i samband med köpet. Om du har du förlorat inloggningsuppgifterna maila du oss på info@tortalk.se.

Du har enligt lagen GDPR rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via info@tortalk.se.

Garantier

Tortalks kunder, eller någon tredje part, kan aldrig hålla Tortalk AB ansvarig för eventuella fodringar, förluster eller skador som uppstår i samband med användandet av programmet. Programvaran tillhandahålls i befintligt skick.

Leveranser

Licensnyckel levereras till angiven e-postadress i direkt anslutning till köpet.

Reservation

Tortalk AB förbehåller sig rätten till prisjusteringar samt reserverar sig för eventuella tryckfel.

Övrigt

Korrespondens kring detta avtal samt våra produkter sker till info@tortalk.se.

Utöver vad som ovan sagts, och för konsument utöver vad som föreskrivits i konsumentköplagen och distansavtalslagen, har Tortalk AB inget ansvar för fel och/eller förseningar och ansvarar inte för någon skada – vare sig direkt eller indirekt som uppkommit i samband med användande av programmet tortalk.

 

 

Avtalstexten härifrån är en standard från branchorganisationen Svensk Programvaruindustri (SPI). 

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

VIKTIG INFORMATION
LÄS INNAN DU ÖPPNAR ELLER INSTALLERAR DENNA PROGRAMVARA

Detta Licensavtal som Du tecknat Dig för kallas nedan konsekvent för (”Avtal”) och Du kallas för Licenstagare. TorTalk AB kallas nedan för Licensgivaren. Det skall understrykas att detta avtal är i alla delar rättsligt bindande mellan Licenstagaren, d v s Du, och TorTalk AB, d v s Licensgivaren. Vidare skall understrykas att den programvara som Licenstagaren via detta avtal kommer att använda innehåller datorprogram, dokumentation och annat immaterialrättsligt skyddat material som i sin helhet tillhör Licensgivaren. När Licenstagaren klickar på ”test”-knappen eller när Licenstagaren på annat sätt installerar eller använder någon del av programvaran ges samtycke till att ingå och bli bunden av detta avtal. Om Licenstagaren inte godkänner villkoren i detta avtal och eventuellt tillhörande licensavtal med tredje part klicka på ”register”-knappen och installera inte programvaran. Om villkoren inte godkänns erhåller Licenstagaren ingen rätt att använda eller licensiera programvaran.

1 DEFINITIONER

Detta Avtal reglerar ”Licenstagarens” användning av denna patenterade Programvara från Licensgivaren. I detta Avtal skall ”Licensgivaren” betyda den part från vilken Licenstagaren erhållit Programvaran. Begreppet ”Programvara” betyder alla kopior av detta datorprogram som Licenstagaren försöker installera eller använda, all teknisk dokumentation relaterad till Programvaran som Licenstagaren erhållit (”Dokumentation”) och all senare programvara eller Dokumentation från Licensgivarens som Licenstagaren använt, installerat, åtkommit eller kopierat i någon form, exempelvis i form av en temporär inkopplingsenhet (gemensamt kallad ”Programvaran”).

2. ÄGANDERÄTT.

Denna Programvara licensieras. Licensgivaren innehar all upphovsrätt, alla rättigheter till affärshemligheter, varumärken, patent och andra immateriella rättigheter till Programvaran, vilket Licenstagaren samtycker till att respektera.

3. BEHÖRIG ANVÄNDNING.

Om Licensgivaren inte uttryckligen skriftligen anger annat (i vilket fall angiven rätt till användning skall gälla), ger Licensgivaren Licenstagaren en icke exklusiv, icke överlåtbar, icke underlicensieringsbar, begränsad licens att använda Programvaran på en enda dator för eget bruk.

4. BEGRÄNSNINGAR.

Licenstagaren får inte (och får inte tillåta tredje part) att (i) backkompilera, backassemblera eller på annat vis analysera konstruktion och tillverkning [reverse engineer] (utom i den utsträckning som gällande lag förbjuder restriktioner beträffande sådana analyser) eller försöka rekonstruera eller avslöja någon källkod, bakomliggande idé, algoritm, något filformat eller programmerings- eller operativt gränssnitt i Programvaran på något som helst sätt, (ii) avlägsna någon produktidentifiering, upphovsrättsanmärkning eller annan information, (iii) tillhandahålla, hyra ut, låna ut, använda i samband med time-sharing, servicebyråer eller hosting eller på annat vis använda eller tillåta andra att använda Programvaran gentemot eller för tredje parts räkning, (iv) ändra eller inkorporera i eller med annan programvara eller skapa ett verk som baseras på någon del av Programvaran, (v) sprida information om eller analyser (exempelvis prestandajämförelser) av Programvarans kvalitet eller funktion, (vi) använda utdata eller annan information som genereras av Programvaran (exempelvis utdata som beskriver strukturen hos ett programvaruprogram) för annat syfte än att använda Programvaran i enlighet med detta Avtal eller (vii) återförsälja, underlicensiera, distribuera eller överföra Programvaran eller någon komponent däri till tredje part. Under alla omständigheter bibehåller dock Licensgivaren all äganderätt till och, utom om de uttryckligen licensieras häri, alla rättigheter till Programvaran, alla kopior och all relaterad dokumentation och material. Licenstagaren måste reproducera och inkludera upphovsrättsanmärkningar och annan immaterialrättslig märkning som finns på den ursprungliga Programvaran på eventuella kopior och eventuell media därav som tillkommit i enlighet med villkoren i detta Avtal.

5. GILTIGHETSTID OCH UPPHÖRANDE.

Detta Avtal gäller tills vidare. Dina rättigheter enligt detta Avtal upphör att gälla automatiskt och utan varsel från Licensgivaren om Licenstagaren inte uppfyller samtliga villkor i detta Avtal.

5.1 Detta Avtal skall omedelbart upphöra om Licenstagaren bryter mot Avtalet. Alla bestämmelser utom punkterna 3 och 6 skall fortsätta att gälla efter upphörandet. Vid upphörande skall Licenstagaren omedelbart avbryta all användning av Programvaran och återlämna eller förstöra alla kopior av denna och delar därav.

6. ANSVARSBEGRÄNSING

Med undantag för tvingande bestämmelser i tillämplig lag, är Licenstagaren under inga omständigheter ansvarig för någon form av personskador, direkta eller indirekta skador eller följdskador, inklusive, men inte begränsat till, skador för utebliven vinst, förlust av data, avbrott i affärsverksamheten eller andra affärsmässiga skador eller förluster som orsakats av eller som kan relateras till Licenstagarens användning eller oförmåga att använda Licenstagarens programvara oavsett om talan grundas på avtal, garanti, utomobligatoriskt ansvar (inklusive vårdslöshet), produktansvar eller annat, även om Licenstagaren har uppmärksammats på risken för sådana skador. Under inga omständigheter betalar Licensgivaren skadestånd till Licenstagaren för personskador, följdskador eller indirekta skador med belopp som överstiger 50 procent av köpeskillingen. Ovanstående begränsningar gäller även om ovanstående skadeståndsansvars egentliga syfte inte uppnås.

7. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

För vägledning kan Licenstagaren vända sig till Konsumentverket eller till kommunal konsumentrådgivare.

Svensk lag är tillämplig på Avtalet. Vid eventuell tvist mellan Licenstagaren och Licensgivaren skall parterna i första hand försöka komma överens. Om parterna inte kan enas kan tvisten prövas av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten och den lämpar sig för nämndens prövning.

Copyright 2006, Föreningen Svensk Programvaruindustri (SPI), The Swedish Association of Software Industry (SPI)

www.swedishsoftware.org

LICENSAVTAL – EDEL 06 I

Licensavtal, att ingås elektroniskt, avseende elektronisk överföring av programvara framtaget av Föreningen Svensk Programvaruindustri (SPI)

1. Definitioner

1.1. ”Beställningsformuläret” avser det elektroniska formulär vari Licenstagaren bl.a. skall ange det antal licenser som söks.

1.2. ”Licensavtalet” avser detta avtal för licens till programvara, Licensgivarens Beställningsformulär, Produktspecifikation, prislista och särskilda betalningsvillkor samt härtill hörande bilagor.

1.3.” Licensobjektet” avser den i Produktspecifikationen beskrivna programvaran i maskinläsbar form samt därtill hörande specifikationer, dokumentation och eventuella tillbehör.

1.4. ”Licensgivaren” avser upplåtaren av licens enligt detta Licensavtal och som anges i Beställningsformuläret.

1.5. ” Licenstagaren” avser den juridiska person som genom installation av Licensobjektet och erläggande av betalning erhåller en eller flera licenser enligt detta Licensavtal och som anges i Beställningsformuläret.

1.6. ”Produktspecifikationen” avser den elektroniska dokumentation, som medföljer Licensobjektet, vari Licensobjektets innehåll och funktionalitet beskrivs.

2. Upplåtelse av licens

2.1. Under förutsättning att Licenstagaren har erlagt licensavgift enligt punkten 6 nedan, erhåller Licenstagaren en icke exklusiv, icke överlåtbar, tidsbegränsad rätt att använda Licensobjektet i enlighet med detta Licensavtal.

3. Licensens omfattning

3.1. Licensobjektet är endast avsett för Licenstagarens interna bruk och får endast användas: (i) av en användare per licensavgift erlagd i enlighet med punkten 6; (ii) i den driftsmiljö som anges i Produktspecifikationen; samt (iii) i enlighet med övriga villkor som anges i Produktspecifikationen samt i detta Licensavtal.

3.2. Licenstagaren äger inte rätt att själv, eller tillåta en tredje part att, använda, kopiera eller på annat sätt överföra Licensobjektet, eller del därav, annat än vad som särskilt framgår av detta Licensavtal. Licenstagaren äger inte heller i något fall rätt att själv, eller tillåta tredje part att, förändra, utveckla eller göra tillägg till Licensobjektet.

3.3. Licenstagaren äger rätt att framställa enstaka exemplar av Licensobjektet uteslutande för säkerhetsoch arkivändamål.

3.4. Licenstagarens äger inte rätt att utföra dekompilering eller dissassemblering av Licensobjektet eller med andra metoder återskapa Licensobjektets källkod utöver vad som framgår av vid var tid gällande lag.

3.5. Märkning eller uppgift på Licensobjektet om förekommande patent, upphovsrätt, varumärke och eller annan immateriell rättighet får inte förändras eller avlägsnas av Licenstagaren.

3.6. Licenstagaren får inte upplåta underlicens, uthyra, utlåna eller på annat sätt låta annan än Licenstagaren, direkt eller indirekt, mot eller utan vederlag, disponera eller i övrigt förfoga över Licensobjektet.

3.7. Överlåtelse av Licenstagarens rättigheter eller skyldigheter enligt detta Licensavtal till en tredje part får endast ske efter Licensgivarens föregående skriftliga samtycke.

3.8. Licensgivaren äger rätt, men har ingen skyldighet, att tillhandahålla uppdateringar eller uppgraderingar av Licensobjektet, såvitt inte annat särskilt anges i Licensavtalet. För det fall Licensgivaren har tillhandahållit Licenstagaren uppdateringar eller uppgraderingar av Licensobjektet gäller vad som särskilt anges under punkterna 8.1 respektive 9.2.

4. Äganderätt

4.1. Licensgivaren, eller Licensgivarens licensgivare, innehar samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Licensobjektet, innefattande, men inte begränsat till, patent, upphovsrätt, mönsterskydd och varumärken, och inget i detta Licensavtal skall tolkas som att ovan nämnda rättigheter, eller del därav, överförs till Licenstagaren. Licenstagaren erhåller genom Licensavtalet endast den begränsade licensrätt till Licensobjektet som särskilt framgår av detta Licensavtal.

5. Leverans

5.1 Licensobjektet levereras via elektronisk överföring. Leverans via elektronisk överföring till Licenstagaren äger rum när Licensobjektet görs tillgängligt för överföring till Licenstagaren av Licensgivaren.

5.2 Licensgivaren ansvarar inte för installation av Licensobjektet. Vid eventuell assistans från Licensgivaren vid installationen av Licensobjektet är denne berättigad till ersättning i enlighet med Licensgivarens vid tiden för installationen gällande prislista för dylika tjänster.

6. Betalning

6.1. Licenstagaren skall, för de rättigheter som erhålls enligt detta Licensavtal, erlägga licensavgift samt de eventuella övriga avgifter som specificeras i Licensgivarens vid var tid gällande prislista för Licensobjektet. En licensavgift skall erläggas för varje licens som angivits och beställts enligt Beställningsformuläret.

6.2. Om inte annat särskilt anges i Licensgivarens prislista, anges licensavgiften samt eventuella övriga avgifter exklusive mervärdesskatt, skatter och andra avgifter, vilka skall erläggas av Licenstagaren utöver licensavgiften och eventuella övriga avgifter.

6.3. Om inte annat särskilt anges i Licensgivarens särskilda betalningsvillkor skall licensavgiften samt eventuella övriga avgifter betalas senast trettio (30) dagar efter på fakturan angiven fakturadag. För den händelse Licenstagaren är i dröjsmål med betalningen av licensavgiften är Licensgivaren berättigad till dröjsmålsränta enligt lag.

6.4 Om Licenstagarens dröjsmål med betalningen varar i mer än trettio (30) dagar efter skriftlig betalningspåminnelse från Licensgivaren äger Licensgivaren rätt att genom skriftligt meddelande häva Licensavtalet i dess helhet samt kräva ersättning för eventuell skada som Licenstagarens dröjsmål har åsamkat Licensgivaren.

7. Licenstagarens undersökningsplikt och annulleringsrätt

7.1. Det åligger Licenstagaren att, vid installation av

Licensobjektet, kontrollera dess funktion och kvalitet.

7.2. Finner Licenstagaren att Licensobjektet ej uppfyller vad som anges i Produktspecifikationen, äger Licenstagaren rätt att annullera Licensavtalet under förutsättning att skriftligt meddelande om annullering av Licensavtalet är Licensgivaren tillhanda senast trettio (30) dagar efter dagen för leverans.

7.3. Vid annullering skall Licensgivaren omgående återbetala erhållen licensavgift samt eventuella övriga avgifter som har erlagts under Licensavtalet utan ränta.

8. Garanti

8.1. Licensgivaren garanterar att Licensobjektet under en period om tolv (12) månader från leveransdagen överensstämmer med vad som anges i Produktspecifikationen under förutsättning att: (i) Licenstagaren har använt Licensobjektet i enlighet med punkten 3 ovan; (ii) Licenstagaren har använt Licensobjektet i föreskriven driftsmiljö och i enlighet med Licensgivarens, från tid till annan, skriftliga instruktioner; (iii) Licenstagaren inte har använt Licensobjektet på ett felaktigt eller vårdslöst sätt; (iv) att avvikelsen i Licensobjektet inte beror på hårdvara, programvara, data, dokumentation eller annan utrustning som inte har levererats av Licensgivaren; (v) att Licenstagaren använt den senast aktuella, uppdaterade och uppgraderade versionen av Licensobjektet, i oförändrat skick, som Licensgivaren, efter eget val, har tillhandahållit Licenstagaren; (vi) Licensobjektet inte har ändrats eller använts på ett sätt för vilket det inte konstruerats eller är avsett för; samt (vii) att avvikelsen inte i oväsentlig mån påverkar Licenstagarens nyttjande av Licensobjektet.

8.2. Licensgivarens garantiåtaganden enligt denna punkt 8 förutsätter vidare att Licenstagaren: (i) skriftligen reklamerar avvikelsen i Licensobjektet till Licensgivaren, inom garantitiden enligt punkten 8.1 ovan, samt senast trettio (30) dagar från det attLicenstagaren upptäckt eller bort upptäcka avvikelsen; samt (ii) på egen bekostnad, översänder erforderligt material till Licensgivaren, eller till av Licensgivaren särskilt angiven tredje part, så att avvikelsen i Licensobjektet kan återskapas och undersökas av Licensgivaren.

8.3. Under förutsättning att samtliga förutsättningar enligt punkterna 8.1-8.2 ovan är uppfyllda, åtar sig Licensgivaren att, så snart som omständigheterna kräver med hänsyn till avvikelsens art och omständigheterna i övrigt, avhjälpa avvikelsen i Licensobjektet. Licensgivaren äger rätt att, efter eget val, avhjälpa avvikelsen i det befintliga Licensobjektet eller byta ut Licenstagarens exemplar av Licensobjektet mot ett nytt sådant. För sådant nytt exemplar av Licensobjektet gäller samma villkor som för det utbytta exemplaret av Licensobjektet.

8.4. Under förutsättning att Licensgivaren är skyldig att avhjälpa avvikelsen enligt denna punkt 8 svarar Licensgivaren för eventuella returkostnader av Licensobjektet men ej för installation.

8.5. Om avvikelsen i Licensobjektet ej avhjälpts av Licensgivaren inom skälig tid, dock senast tre (3) månader efter Licenstagarens skriftliga reklamation,äger Licenstagaren rätt att, senast tre (3) månader efter utgången av garantitiden förstöra Licensobjektet, samt skall på Licensgivarens begäran tillställa Licensgivaren ett skriftligt intyg om att Licenstagaren inte längre, varken direkt eller indirekt, helt eller delvis i någon form, innehar eller disponerar över Licensobjektet eller kopia därav. Under förutsättning att ovan nämnda omständigheter föreligger åtar sig Licensgivaren att, med avdrag för den skäliga nytta Licenstagaren haft av Licensobjektet, återbetala licensavgiften samt eventuella övriga avgifter som erlagts under Licensavtalet till Licenstagaren utan ränta.

8.6. Den garanti som framgår av denna punkt 8 utgör Licensgivarens enda ansvar gentemot Licenstagaren för fel i Licensobjektet.

9. Intrång i immateriella rättigheter

9.1. Licensgivaren åtar sig att hålla Licenstagaren skadeslös mot krav från tredje part som grundas på att Licenstagarens användning av Licensobjektet, eller del därav, i Sverige och i eventuella andra i Produktspecifikationen angivna länder, gör intrång i sådan tredje parts immateriella rättigheter. Licensgivarens ansvar enligt denna punkt 9 förutsätter dock att Licensobjektet har använts i enlighet med samtliga villkor i detta Licensavtal.

9.2. Licensgivaren är inte ansvarig i förhållande till Licenstagaren för intrångsanspråk som grundas på (i) användning av annan än den senast aktuella, uppdaterade och uppgraderade versionen av Licensobjektet som Licensgivaren, efter eget val, har gjort tillgängliga för Licenstagaren, i oförändrat skick, med undantag för om den intrångsgörande delen även förekommer i den nyss nämnda senaste uppdaterade och uppgraderade versionen av Licensobjektet; (ii) användning av Licensobjektet tillsammans med eller i kombination med hårdvara, programvara, data, dokumentation eller annan utrustning, som inte tillhandahållits av Licens-givaren, om intrånget hade undvikits om sådan användning tillsammans eller i kombination med hård-vara, programvara, data, dokumentation eller annan utrustning, som inte tillhållits av Licensgivaren, inte hade skett; eller (iii) att Licensobjektet har ändrats eller använts på ett sätt för vilken det inte konstruerats eller är avsett för.

9.3. Licensgivarens skyldighet enligt denna punkt 9 gäller endast under förutsättning att: (i) Licenstagaren utan dröjsmål skriftligen underrättar Licensgivaren om de intrångskrav som har riktats mot Licenstagaren; (ii) Licensgivaren ges rätt att ensam besluta hur processen skall bedrivas; och (iii) Licenstagaren agerar i enlighet med Licensgivarens instruktioner och, på egen bekostnad, ger Licensgivaren den skäliga assistans som Licensgivaren begär.

9.4. Förutsatt att samtliga förutsättningar enligt punkterna 9.1-9.3 är uppfyllda, åtar Licensgivaren sig att ersätta Licenstagarens för sådana belopp som Licenstagaren tvingas utge med anledning av laga kraftvunnen dom eller på grund av Licensgivaren skriftligen godkänd förlikning.

9.5. Om intrång i tredje parts immateriella rättigheter slutligen visar sig föreligga skall Licensgivaren efter eget val: (i) tillförsäkra Licenstagaren en fortsatt rätt att använda Licensobjektet; (ii) ändra Licensobjektet så att intrång ej längre föreligger; (iii) ersätta Licensobjektet med annan programvara med motsvarande funktion vilken inte begår intrång; eller (iv) återta Licensobjektet och, med avdrag för den skäliga nytta Licenstagaren haft av Licensobjektet, återbetala licensavgiften samt eventuella övriga avgifter som erlagts under Licensavtalet utan ränta.

9.6. Denna punkt 9 utgör Licensgivarens enda ansvar gentemot Licenstagaren med anledning av intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

10. Ansvarsbegränsning

10.1. Licensgivaren har, inte under några omständigheter, ansvar för Licenstagarens uteblivna vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust av information, Licenstagarens ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller indirekt skada eller följdskada av vad slag det må vara.

10.2. Licensgivarens sammanlagda och totala ansvar enligt Licensavtalet avseende en eller flera händelser (oavsett om dessa har samband med varandra eller inte) skall inte i något fall överstiga ett belopp motsvarande det lägre av: (i) tjugofem procent (25 %) av den sammanlagda licensavgift som skall erläggas av Licenstagaren under Licensavtalets avtalstid; och (ii) fem (5) gånger det prisbasbelopp som, vid var tid, gäller enligt lag (1962:381) om allmän försäkring.

10.3. Denna punkt 10 är inte tillämplig i förhållande till Leverantörens garantiansvar enligt punkten 8 eller Leverantörens ansvar för intrång i immateriella rättigheter enligt punkten 9 ovan.

11. Sekretess

11.1. Licenstagaren är medveten om att Licensobjektet innehåller företagshemligheter och annan konfidentiell information vilka tillhör Licensgivaren. Licenstagaren åtar sig dels att inte göra Licensobjektet tillgängligt för tredje man utan Licensgivarens föregående skriftliga samtycke, dels att vidtaga skäliga åtgärder för att förhindra att tredje man får del av de företagshemligheter och annan konfidentiell information som Licensobjektet innehåller.

11.2. Licenstagarens åtagande om sekretess enligt denna punkt 11 gäller ej sådana företagshemligheter och annan konfidentiell information som: (i) vid mottagandet redan var känd för Licenstagaren; (ii) är eller blivit allmänt tillgänglig eller känd utan att Licenstagaren har brutit mot detta sekretessåtagande; (iii) Licenstagaren på behörigt sätt erhållit från en tredje part som inte är bunden av sekretessåtagande i förhållande till Licensgivaren; eller (iv) det åligger Licenstagaren att göra allmänt tillgängligt genom domstolsutslag, myndighetsbeslut eller i övrigt enligt föreskrift i lag.

11.3. Licenstagaren åtar sig att tillse att dess anställda och konsulter, på lämpligt sätt, åläggs att iakttaga villkoren för Licensobjektets användning i punkten 3 samt sekretessbestämmelserna i denna punkt 11. Licenstagaren svarar gentemot Licensgivaren för anställdas respektive konsulters iakttagande av ovan angivna bestämmelser.

11.4. Licenstagarens sekretesskyldighet enligt detta Licensavtal och dessa Allmänna Villkor gäller under avtalstiden samt även för en period om fem (5) år efter det att Licensavtalet har upphört oavsett skälet till avtalets upphörande.

12. Kontroll av licensens efterlevnad

12.1. För den händelse Licensavtalet avser mer än en (1) användarlicens är Licenstagaren skyldig att föra ett register över de användare som, vid var tid, använder Licensobjektet. Licenstagaren skall, snarast möjligt, efter Licensgivarens varje begäran därom, dock inte mer frekvent än två (2) gånger per år, förse Licensgivaren med en uppdaterad kopia av användarregistret.

12.2. Licensgivaren äger rätt att med hjälp av en oberoende tredje part, inom skälig tid, dock senast fjorton (14) dagar, efter skriftligt meddelande till Licenstagaren, under Licenstagarens normala arbetstider kontrollera att Licensobjektet används i enlighet med de villkor och begränsningar som fastställs i detta Licensavtal.

12.3. Licenstagaren skall samarbeta med Licensgivaren vid sådan kontroll och granskning och skall bereda Licensgivaren tillträde till Licenstagarens lokaler. Licensgivarens granskning skall utföras på ett sådant sätt att den i minsta möjliga mån påverkar Licenstagarens verksamhet. Licenstagaren förbinder sig att omedelbart vidta rättelse avseende de brister och brott mot detta Licensavtal, innefattande men inte begränsat till bristande betalning för användarlicenser, som uppdagas vid en kontroll. För det fall granskningen avslöjar att Licenstagaren betalat licensavgift avseende för få användarlicenser, motsvarande ett belopp om minst fem (5) procent av den överenskomna licensavgiften för avtalsperioden, skall Licenstagaren dessutom vara skyldig att betala samtliga Licensgivarens kostnader för granskningen.

13. Licensens giltighetstid

13.1. Licensavtalet träder i kraft när Licensavtalet har accepterats av Licenstagaren och Licensobjektet levererats enligt punkt 5.1 ovan och gäller därefter under den avtalstid som anges i Beställningsformuläret.

14. Förtida uppsägningsrätt

14.1. Utöver vad som särskilt anges i Beställningsformuläret äger vardera parten rätt att, genom skriftligt meddelande till motparten, säga upp Licensavtalet till omedelbart upphörande om: (i) den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Licensavtalet och ej vidtager full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom; eller (ii) om den andra parten försätts i konkurs, träder i likvidation, inställer sina betalningar eller i övrigt får anses ha kommit på obestånd.

14.2. Licenstagaren är vid uppsägning av Licensavtalet enligt punkten 14.1 ovan, inte berättigad att återfå någon överskjutande del av i förskott erlagd licensavgift eller eventuell övrig avgift avseende tid efter Licensavtalets upphörande.

14.3. För den händelse Licenstagaren har begått ett väsentligt avtalsbrott skall Licenstagaren ersätta Licensgivarens skada oavsett om Licensgivaren väljer att säga upp Licensavtalet enligt denna punkt 14 eller inte. Om Licenstagarens avtalsbrott består i att Licenstagaren har framställt obehöriga kopior av Licensobjektet, eller del därav, medför detta inte bara skyldighet att betala licensavgift för de obehörigen framställda kopiorna, utan även en skyldighet att erlägga full ersättning för Licensgivarens skada med anledning av avtalsbrottet. De olovliga kopiorna av Licensobjektet skall förstöras i enlighet med vad som närmare anges under punkten 15.1 nedan.

15. Förstörelse av licensobjektet

15.1. Vid Licensavtalets upphörande, oavsett skälet för avtalets upphörande, åligger det Licenstagaren att omgående och i enlighet med Licensgivarens instruktioner förstöra och utplåna Licensobjektet. Licenstagaren skall samtidigt skriftligen intyga till Licensgivaren att Licensobjektet har förstörts samt att Licenstagaren varken direkt eller indirekt, helt eller delvis, innehar eller disponerar över Licensobjektet eller kopia därav.

16. Övrigt

16.1. I händelse av motstridiga villkor mellan Licensavtalet och Beställningsformuläret, Produktspecifikationen och/eller Licensgivarens prislista och särskilda betalningsvillkor skall de senare äga företräde framför Licensavtalet.

16.2. Licensavtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Licensavtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Licensavtalet ersätts av innehållet i detta Licensavtal.

16.3. Ändringar av och tillägg till Licensavtalet skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av båda parterna.

16.4. Licensavtalet får inte överlåtas till en tredje part utan den andra partens föregående skriftliga samtycke. Med undantag av vad som framgår ovan äger Licensgivaren dock rätt att överlåta Licensavtalet till en tredje part om det sker i samband med överlåtelse av Licensgivarens verksamhet eller del därav.

17. Tvist.

17.1. Tvist rörande tolkning och eller tillämpning av Licensavtalet och dessa Allmänna Villkor skall avgöras enligt svensk lag med undantag för internationella privaträttsliga regler.

17.2. Tvist skall avgöras av allmän domstol där Licensgivaren har sitt säte.

 

Stockholm 2013-10-01

 

TorTalk AB

Populära produkter